Polityka prywatności

polityka prywatności

Polityka prywatności

Od 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znane jako “RODO” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”.

 

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Karolina Mielczarek, artystka tańca,  edukatorka, terapeutka i choreografka.

 

Cel przetwarzania Danych Osobowych

 

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

Rodzaj Danych Osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 

  • kontaktu  telefonicznego i e-mailowego;
  • wysyłania newslettera;
  • wykorzystywania plików Cookies na obecnej stronie internetowej.

 

Prawa Przysługujące Użytkownikowi

 

Użytkownik ma prawo do: 

 

  • żądania dostępu do danych, poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • żądania aby administrator przekazał innemu podmiotowi przetwarzane dane użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi należy przekazać dane osobowe i co powinno znajdować się w ich treści. Po potwierdzeniu przez użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże w formie elektronicznej wskazanemu podmiotowi, dane osobowe użytkownika. Administrator ma za zadanie poinformować użytkownika o podjętych działaniach przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z wymienionych żądań.